P.W. ”Markopol” Sp. z o. o. jest kontynuatorem działalności PPBH „Markopol” w zakresie realizacji sieci zewnętrznych wod.-kan. i robót ogólnobudowlanych.

W latach 1998 - 2003 na rzecz PERN :Przyjaźń” w Płocku realizowaliśmy:

1. jako Generalny Wykonawca:

 • budowę kotłowni olejowej zasilającej w energię cieplną budynek mieszkalny Pośredniej Stacji Pomp Puszczy Miejskiej k/Rypina
 • budowa dróg na terenie ST-4 w Kleczewie, ST-5 w Tarnowie Podgórnym i Bazy Manipulacyjnej w Gdańsku
 • kompleksową modernizację Warsztatów Naprawczych Bazy Manipulacyjnej w Gdańsku
 • budowę i modernizację sieci cieplnych na terenie Bazy Manipulacyjnej w Gdańsku
 • modernizację sieci ppoż. na terenie ST-4 w Kleczewie
 • modernizację i uruchomienie biologicznej oczyszczalni ścieków z Osiedla Mieszkaniowego i Stacji Pomp nr.1 w Adamowie
 • modernizację i uruchomienie biologicznej oczyszczalni ścieków z Osiedla Mieszkaniowego przy ST nr.2 w Zawadach
 • modernizację i uruchomienie biologicznej oczyszczalni ścieków z Osiedla Mieszkaniowego przy ST-2aw Orzechowie
 • budowę tac pod pompy i sprężarki na terenie ST-5 w Tarnowie Podgórnym
 • budowę magazynu technicznego na terenie Bazy Manipulacyjnej w Gdańsku

2. Jako podwykonawca firm „AGAT”, „CONEX”, „INVESTBAU” „HYDROBUDOWA-6”, „AJMEX” i „NAFTOREMONT- NAFTOBUDOWA”, „INŻYNIERIA”- Płońsk, Gmina Skrwilno, Hermanm Kirchner Hydrobudowa-9 Poznań, Hydrobudowa S.A. Gdańsk wykonaliśmy następujące roboty:

 • rozbudowa operatorni Bazy Manipulacyjnej w Gdańsku
 • budowa Remizy Straży Pożarnej Bazy Manipulacyjnej w Gdańsku
 • modernizacja węzła pomiarowego ilości ropy „ KOR-MAS” w Adamowie w zakresie budowy tac i kanalizacji przemysłowej
 • modernizacje pompowni ppoż. Bazy Manipulacyjnej w Gdańsku
 • budowa dróg i placów na terenie Pośredniej Stacji Pomp Lignowy k/Pelplina
 • „Rurociąg ropy naftowej Dn. 1200 Port Północny Baza Manipulacyjna PERN w Gdańsku” w zakresie budowy:
  a) kompletu tac pod zasuwy na terenie Portu Północnego (RD-2) i Bazy Manipulacyjnej,
  b) fundamentów pod łuk samonośny rurociągu Ø 1200 na terenie Portu Północnego;
  c) kanalizacji przemysłowej odprowadzającej wody opadowe z nowych tac na terenie Bazy Manipulacyjnej;
  d) zabezpieczeń istniejących rurociągów ropy naftowej w przejściach pod drogami i torami.
 • budowa obiektu kubaturowego Stanowiska Rozdzielczego Instalacji p. poż. na terenie NAFTOBAZY Sp. z o.o. Baza Paliw Nr. 21 w Dębogórzu
 • roboty budowlane na Bazie Paliw Nr 22 W Małaszewiczach takie jak:
  a) fundamenty pod ramiona nalewacza, pod instalacje OBP, pod estakadę;
  b) instalacja p. poż;
  c) kanalizacji przemysłowych ścieków
 • modernizacja pompowni I nitki – instalacja filtrów na rurociągach ssawnych dla PERN „Przyjaźń” S.A. na terenie B.S. Plebanka
 • roboty w branży budowlanej i kanalizacji sanitarnej przy realizacji zadania inwestycyjnego pt.: „Rurociągi Technologiczne Międzyobiektowe” na Bazie Manipulacyjnej w Gdańsku
 • roboty budowlane, instalacyjne i ziemne dla branży technologicznej przy realizacji zadania „Przebudowa węzła komór przyjęcia i nadania czyszczaka dla Bazy Magazynowej 101 w Mościskach”
 • prace modernizacyjne w budynku nastawni Stacji Pomp Nr 6 w Łupowie
 • roboty budowlane i sanitarne przy wykonaniu Rozdzielni wyjściowej pierwszej nitki na Stacji Pomp Nr 6 w Łupowie
 • roboty budowlane na oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte
 • wykonanie kompleksowe budynku krat oraz budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni ścieków dla Gminy Wiązowna
 • wykonanie kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Dolnym w obrębie ulic Redutowej, Wołodyjowskiego, Dworskiej
 • roboty rozbiórkowe , przygotowawcze i fundamentowe na ORLEN Płock – Infrastruktura Polietylenu III i Polipropylenu III
 • roboty branży kanalizacyjnej ORLEN Płock- Intensyfikacja Instalacji Ekstrakcji Aromatów
 • Wykonanie punktu zlewnego nieczystości płynnych na GOŚ we Włocławku
 • budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej o łącznej dla kolektorów ok. 5 km w miejscowości Skrwilno gm. Skrwilno powiat Rypiński
 • przebudowa sieci wodociągowej przy południowej obwodnicy miasta Toruń
 • modernizacja ST5 Tarnowo Podgórne
 • oczyszczalnia ścieków dla gminy Wiązowna
 • prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody Drwęca –Jedwabno w Lubiczu, które wykonaliśmy w ramach generalnego wykonawstwa Hydrobudowa S.A. Gdańsk. W tym samym czasie zakończyliśmy budowę systemu grawitacyjnego kanalizacji w Karpaczu, gdzie głównym wykonawcą był „ Hydrobudowa-9” Sp. z o.o. Poznań. Łącznie wykonano tam ok. 10 500 mb rurociągów kanalizacyjnych z rur PP i PE Ø 160 , Ø 200i Ø 250 wraz z rozbiórką i odbudową 5 917 m² drogi.
 • Zakończyliśmy pracę na zadaniu: ” Budowa Pompowni Grabów i Dolny Brzeg wraz z rurociągami tłocznymi” w Szczecinie, które zrealizowaliśmy również na zlecenie „ Hydrobudowa-9” Sp. z o.o. Poznań. Były to kolektory tłoczne z rur PEH fi 800 i fi 1000 metodą zgrzewania doczołowego o łącznej długości około 4 km oraz komory przewiązki, zasuw i zaworów napowietrzająco - odpowietrzających.
 • Jako podwykonawca PRI „POL - AQUA” S.A. Piaseczno wykonaliśmy sieci zewnętrzne wod.-kan. w ulicach: Cukrowa, Kobierzycka, Kościelna, Supińskiego i Wałbrzyska o łącznej długości 3 345 mb , wbudowując rury kamionkowe Ø 300 , Ø 400 i Ø 150 , rury PVC Ø 315 , Ø 160 oraz rury żeliwne Ø 300.
 • Na zlecenie „POL - AQUA” S.A. wykonaliśmy także kanalizację sanitarną w m. Lubsza powiat Brzeg z rur PVC Ø 200 – 1 577 mb
 • Zakończyliśmy budowę sieci zewnętrznych wod. - kan. wraz z drenażem na terenie osiedla „EOLIAN PARK „ w Warszawie o łącznej długości 1720 mb , stosując rury PVC Ø 200 i Ø 300 oraz rury z żeliwa sferoidalnego Ø 150 . Zamawiającym był „MOSTOSTAL „ Warszawa S.A.
 • Zakończyliśmy budowę kanalizacji sanitarnej dla .m. Kobyłka k/Warszawy ,gdzie na zlecenie PBOiRI „INŻYNIERIA” Sp. z o.o. Płońsk wykonaliśmy łącznie 11 136 mb sieci z rur PVC Ø200.
 • Zakończyliśmy budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Otwocku , na zlecenie PRI „POL - AQUA” S.A. Piaseczno. Wykonaliśmy 8 820 mb sieci z rur PVC Ø 200,300 i 400.

3. Na rzecz PETROCENTRUM Sp. z o.o. Płock wykonaliśmy jako Generalny Wykonawca w 2000-2004r:

 • modernizację instalacji odprowadzania wód deszczowych oraz modernizację 2180m2 nawierzchni dróg i placów na terenie stacji paliw w miejscowości PLEWNO
 • rozbiórkę starego oraz budowę nowego obiektu handlowego na terenie Stacji Paliw w Choszczówce Stojeckiej k/Mińska Mazowieckiego
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej z drenażem opaskowym, utwardzenie placu oraz wymiana istniejących zbiorników paliwowych jednopłaszczowych na dwa zbiorniki dwupłaszczowe oraz posadowienie podziemnego zbiornika gazu ciekłego na stacji paliw ORLEN Petro Centrum w m. Choszczówka Stojecka k/Mińska Mazowieckiego.

Wieloletnie szkolenia i prowadzenie prac w specyficznych warunkach panujących na obiektach PERN, pozwoliły na zyskanie doświadczenia oraz wypracowanie nawyków wśród kadry i pracowników P.W. „Markopol” Sp. z o. o. gwarantujące bezpieczne i terminowe wykonanie powierzonych robót.